Kompostiranje otpada

Poznato Vam je da ulaskom u EU te novim zakonom o održivom gospodarenju otpadom imamo obvezu započeti sa selektivnim prikupljanjem korisnog otpada. Da bi svi zajedno doprinijeli tome, pozivamo Vas da ukoliko postoji potreba i želja u Vašem domaćinstvu za kompostiranjem biljnog odpada iz kuhinje, vrta , voćnjaka, travnjaka itd. u komposterima i to:

Možete kompostirati:

  • kuhinjski otpad ( ostaci i  kore voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, listovi salate, kelja, blitve,… )
  • vrtni ili zeleni otpad ( otkos trave ili živice, lišća, usitnjenog granja, uvelo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, ostaci voća i povrća, korova, kora,… )
  • ostali bio otpad ( kora drveta, kosa, dlaka, slama, piljevina, iverje, papirnate maramice, borove iglice, manje količine papira u koje su zamotani kuhinjski otpaci,… )

Ne možete kompostirati:

  • tekući ostaci hrane, meso, riba, koža, kosti, mliječni proizvodi, ulja i masti, pepeo, ambalaža, guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, papirnati i stakleni otpad, odjeća, cigarete,…

Kratke upute o kompostiranju

Kompostiranje – biološka razgradnja bio otpada u prisustvu zraka, pri čemu nastaju ugljikov dioksid, voda, toplina i kao konačni proizvod kompost – humus (lat. compostium – gnjojivo biljnog otpada i zemlje)

To je prirodni proces razgradnje tvari poznat i primjenjivan još u antičko doba. Kompostiranje je najstariji i najprirodniji način recikliranja otpada.

Kompostirati se može u vlastitom vrtu ili dvorištu (samostalno), na pogodnim lokacijama u naseljima (zajedničko kompostiranje) i na velikim kompostanama (centralno kompostiranje) uz prethodno odvojeno prikupljanje biootpada u posebne spremnike i odvoz na lokaciju kompostane.

Kompostište treba biti smješteno u dijelu vrta koje se nalazi u polusjeni (ispod nekog drveta pri čemu će košnja štititi kompost od prevelikog isušivanja u vrijeme vrućina i prevelikog vlaženja u kišnim razdobljima) Ukoliko nema takvog mjesta u vrtu, kompostana se treba prekriti tkaninom koja je propusna za zrak, a nepropusna za vodu. Na mjestu pogodnom za kompostište ne smije se skupljati voda. Teren treba biti nagnut.

Kompostiranjem se uspostavlja kružni tok organske materije u prirodi i poboljšava plodnost zemlje. Upotrebom komposta zemlja se obogaćuje hranjivim sastojcima koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, a time smanjujemo upotrebu umjetnih gnjojiva.