Odvoz glomaznog otpada

Korisnici mogu naručiti kontejner za glomazni otpad na brojeve tel.: 049 492-357, 049 492-358, 049 226-630, ili na mail komunalno-zabok@kr.t-com.hr

Glomazni otpad korisnici mogu sami dovesti:
– na mobilno reciklažno dvorište , u komunalno dvorište K.Š. Gjalskog 31,Zabok(za građane grada Zaboka)
– na reciklažno dvorište Bedekovčina, S. Radića 35 e,Bedekovčina(za građane općine Bedekovčina)

Davatelj javne usluge dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika javne usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade i to najviše 5 m³.

Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev korisnika javne usluge koji je kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog otpada od korisnika javne usluge na obračunskom mjestu korisnika javne usluge, pri čemu je korisnik javne usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

Davatelj javne usluge dužan je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge koji je kućanstvo u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik javne usluge i davatelj javne usluge.