Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Vrste EE otpada su: veliki i mali kućanski uređaji, oprema za telekomunikacije, oprema informatičke tehnike, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati, igračke, medicinski uređaji, oprema široke potrošnje i dr.

Električni i elektronični otpad možete zbrinuti u reciklažnom dvorištu Bedekovčina i mobilnom reciklažnom dvorištu Zabok.

U koliko želite predati na zbrinjavanje navedeni otpad možete nazvati besplatni telefon 0800/444-110.